اتحادیه بین المللی تعاون
چاپ
اتحادیه بین المللی تعاون یک انجمن بین المللی غیر انتفاعی است که در سال 1895 برای پیشبرد مدل تعاون تاسیس شده است.این اتحادیه راس همه سازمانهای تعاونی در سراسر جهان می باشد که نمایندگی 306 فدراسیون و سازمانهای تعاونی در 105کشور را بر عهده دارد(آمار نوامبر 2017).اعضای اتحادیه را فدراسیون های تعاونی ملی، سازمان های تعاونی فردی و دفاتر دولتی مربوط به تعاونی ها تشکیل می دهند.از هر شش نفر یک نفر عضو تعاونی می باشد بطوری که اتحادیه نشان می دهد 1.2 میلیارد نفر عضو 2.6 میلیون تعاونی در سراسر جهان هستند.
اتحادیه بین المللی تعاون با دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای برای ایجاد محیط های قانونی که به ایجاد و رشد تعاونی ها کمک می کند همکاری می کند،به طور کلی اتحادیه اهمیت مدل کسب و کار مبتنی بر تعاونی را ارتقا می دهد. اتحادیه استراتژی جهانی خود برای تعاونیها برای تبدیل شدن به سریع ترین شکل سرمایه گذاری در سال 2020 را در دسترس قرار داده است.
سالانه اتحادیه در مجله جهانی تعاونی فهرست بزرگترین شرکت های تعاونی و متقابل در جهان را منتشر می کندو اثرات اقتصادی شرکت های تعاونی در سراسر جهان را نشان می دهد،نسخه ششم ازگزارش تعاونی جهانی گردش مالی جهانی 2.1 تریلیون دلار برای 300 تعاونی برتر دنیا را نشان می دهد.
شرکت های تعاونی برای حداقل 280 میلیون نفر در سراسر جهان در داخل یا درون تعاونی ها مشاغل نیمه وقت یا تمام وقت را تولید می کنند که تقریبا 10 درصد از کل جمعیت شاغل را تشکیل می دهند.
دفاتر منطقه ای اتحادیه
سازمان های ذیربط اتحادیه
این اتحاد دارای هشت سازمان می باشد:
 • تعاونی بانکی
 • تعاونی کشاورزی
 • تعاونی شیلات
 • تعاونی بیمه
 • تعاونی بهداشت و درمان
 • تعاونی مسکن
 • تعاونی های مصرف کننده
 • تعاونی صنعت و خدمات
چشم انداز و ماموریت
اتحادیه ، سازمان مرجع برای جنیش تعاونی می باشد که به عنوان صدای جهانی موثر وکارآمد،انجمن دانش و تخصص واقدام هماهنگ برای همه تعاونی ها می باشد.
ماموریت
اتحادیه همه تعاونی ها در دنیا را یکپارچه می کند، متولی قواعد و ارزشهای تعاون می باشد و مدل تجاری اقتصادی خود را که مبتنی بر ارزشهاست را با فراهم سازی ابزار خود اشتغالی و توسعه آن ارائه می دهد. اتحادیه مدافع منافع و موفقیت تعاونی ها، ارائه دهنده بهترین راه کارها ، تقویت کننده ظرفیت سازی ها و ناظر بر همه فعالیت ها وپیشرفت های آنها می باشد.
طرح استراتژیک 2020 - 2010
طرح کلی برای یک دهه همکاری
استراتژی جهانی اتحادیه برای همکاری در سراسر بخش ها و مناطق برای ساخت تعاونی به شرح دیل می باشد:
 • مدل تایید شده در اقتصاد،اجتماع و پایداری محیطی
 • مدل ترجیحی توسط مردم
 • سریع ترین شکل رشد تعاونی تا سال2020
این طرح متعلق به 5 ستون است که در آن برای تحقق اهداف لازم است تا استراتژی های بازی عوض شود که به قرار زیر هستند:
 • مشارکت
 • پایداری
 • هویت
 • چارچوب قانونی
 • سرمایه


هر ستون دارای اهداف ویژه ای است که تعانی ها باید بدان دست یابند همانگونه که جنبش جهانی تعاون در حال دستیابی بدانها می باشد.
اتحادیه به طور پیوسته اسبابی را ایجاد می کند که این اهداف را تسهیل می کنند:
 • افزایش مشارکت در عضویت وآمادگی برای ورود به سطح جدید مدیریت
 • قراردادن تعاونی ها به عنوان سازندگان پایدار و پویا
 • ساخت پیام تعاون وتضمین امنیت هویت
دفاتر منطقه ای اتحادیه
تقویم رویدادهای نمایشگاه های بین المللی به قرار زیر می باشد.
هییت های تجاری و تفاهم نامه های اتاق تعاون ایران