پیشنهاد اصلاح قوانین

یکی از مهمترین راهکارهای بهبود فضای کسب و کار، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و یا وضع قوانین جدید برای تسهیل در فرآیند کسب و کار می باشد. به همین دلیل قانون گذار در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در ماده ٧٦ دبیرخانه کمیته موضوع ماده یاد شده را پیش بینی و در سال 1390 این کمیته تشکیل و شروع به فعالیت نمود دبیرخانه یاد شده در اتاق ایران مستقر است و به دنبال تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 و دائمی شدن کمیته در ماده 12 قانون مزبور، با عنوان دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به فعالیت خود ادامه داد.

اتاق تعاون ایران نیز به عنوان یکی از اعضاء اصلی این کمیته وظیفه شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید در بخش تعاون را دارد. به همین منظور فعالان بخش تعاون می توانند با تکمیل فرم های پیشنهادی، نظرات خود را از طریق سایت تخصصی اتاق تعاون ارائه نمایند.تا پس از بررسی و مطالعه آن ها ضمن بهره‌گیری از توان کارشناسی کارشناسان همکار با دبیرخانه، گزارش‌های لازم را در کارگروه‌های متشکل از نمایندگان اعضای کمیته مطرح نمایند.

عنوان فرماقدام
فرم پیشنهاد اصلاح مقررات
فرم پیشنهاد حذف مقررات
فرم پیشنهاد وضع قوانین