بانک آمار بخش تعاون

سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار میرود. بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات، وقتی معنا دار می شوند که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی می‌توان بدان به عنوان شاخص ترین اصل استناد کرد، این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست و این سه مولفه لازم و ملزوم یکدیگرند، این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات نگاه جامعی به اصل آمار باشد.

بانک اطلاعات بین المللی

چکیده طرح های آماری اتاق تعاون ایران

 

چکیده طرح های آماری اتاق تعاون ایران

سیزدهمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/11/28
دوازدهمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/10/20
یازدهمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/09/27
دهمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/08/29
نهمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/08/03
هشتمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/08/03
هفتمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/05/24
ششمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/04/31
پنجمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1402/04/31
چهارمین دوره ماهنامه طرح های آماری اتاق تعاون ایران و چکیده گزارشات اقتصادی 1401/12/08
<< صفحه بعد  2 1  
صفحه 1 از 2 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]