بانک آمار بخش تعاون

سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار میرود. بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات، وقتی معنا دار می شوند که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی می‌توان بدان به عنوان شاخص ترین اصل استناد کرد، این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست و این سه مولفه لازم و ملزوم یکدیگرند، این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات نگاه جامعی به اصل آمار باشد.

بانک اطلاعات بین المللی

چکیده طرح های آماری اتاق تعاون ایران