ثبت اطلاعات تشکل های ملی بخش تعاون 

نام تشکل ملی: 
شناسه ملی :
 نوع اعضا:

helpIcon تعداد اعضا از نوع شرکت های تعاونی : 
helpIcon تعداد اعضا از نوع اتحادیه : 
 رشته فعالیت : 
زمینه  فعالیت : 
نام رئیس هیئت مدیره : 
نام مدیرعامل : 
 آدرس ایمیل : 
شماره همراه : 
شماره تلفن ثابت : 
استان :
آدرس : 
helpIcon کدپستی :
 آپلود فایل آخرین اساسنامه
 آپلود فایل آخرین تغییرات مجامع
دارای کارت بازرگانی : 

عضو اتاق تعاون ایران میباشد؟