راهکارهایی برای توانمندسازی کسب و کارهای تعاونی‌ (مورد مطالعه: تعاونی های طیور استان همدان)
راهکارهایی برای توانمندسازی کسب و کارهای تعاونی‌( مورد مطالعه: تعاونی های طیور استان همدان )
کلمات کلیدی :
نویسنده : یعقوبی فرانی، احمد؛معتقد، مهسا
تاریخ انتشار : 1399/01/08
فایل های پیوست