اتاق تعاون اصفهان
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان 5.2 میلیون نفر می باشد که 88.2 درصد در مناطق شهری و 11.8 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 41.4 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 14.4 درصد می باشد.  
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 1856856 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 1589044 و 267812 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 10.2، 43.8 و 45.9 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 3 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 805884 و 281120 هزار دلار می باشد.

اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 33 شرکت با سرمایه 12014 میلیون ریال و اشتغال 399 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 18.2، 24.2 و 57.6 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 281683 نفر می باشد که 51 درصد مربوط به مردان و 49 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 1129 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 516 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 1916، 17783، 792 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.