درخواست صدور کارت عضویت / بازرگانی
این بخش امکان مدیریت امور کارت های عضویت و بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را فراهم می سازد. با استفاده از این بخش می توانید نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید، تغییر، المثنی، تغییر نوع کارت و انتقال کارت عضویت یا بازرگانی خود اقدام نمایید.

برای ورود به این بخش اینجا را کلیک کنید.
ورود دارندگان کارت عضویت/بازرگانی به کارتابل

در حال حاضر کلیه امکانات مدیریت و ثبت درخواست های مرتبط با فرآیندهای کارت عضویت/بازرگانی در کارتابل هوشمند فعالان اقتصادی فراهم شده که با وارد نمودن شماره ملی/شناسه ملی و رمز عبور در دسترس بازرگانان می باشد.


جهت دسترسی به کارتابل هوشمند بازرگانان، از اینجا وارد شوید.