طرح شامخ

PMI ساختمان

PMI تعاون

PMI کل

PMI ساختمان

گزارش پنجاه و ششمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – اردیبهشت ماه 1403 1403/03/20
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اردیبهشت ماه 1403
گزارش پنجاه و پنجمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – فروردین ماه 1403 1403/02/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در فروردین ماه 1403
گزارش پنجاه و چهارمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – اسفند ماه 1402 1403/02/10
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اسفند ماه 1402
گزارش پنجاه و چهارمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – اسفند ماه 1402 1403/01/25
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اسفند ماه 1402
از 2 نسخه موجود
گزارش پنجاه و سومین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – بهمن ماه 1402 1402/12/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در بهمن ماه 1402
گزارش پنجاه و دومین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – دی ماه 1402 1402/11/11
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در دی ماه 1402
گزارش پنجاه و یکمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – آذر ماه 1402 1402/10/11
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آذر ماه 1402
گزارش پنجاهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – آبان ماه 1402 1402/09/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آبان ماه 1402
گزارش چهل و نهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – مهر ماه 1402 1402/08/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مهر ماه 1402
گزارش چهل و هشتمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) ساختمان – شهریور ماه 1402 1402/07/17
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در شهریور ماه 1402
<< صفحه بعد  6 5 4 3 2 1  
صفحه 1 از 6 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو] 

PMI تعاون

گزارش بیست و یکمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - اردیبهشت ماه 1403 1403/03/20
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در اردیبهشت ماه 1403
گزارش بیستمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - فروردین 1403 1403/02/23
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در فروردین ماه 1403
گزارش نوزدهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - اسفند 1402 1403/02/01
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در اسفند ماه 1402
گزارش هجدهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - بهمن 1402 1402/12/19
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در بهمن ماه 1402
گزارش هفدهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - دی 1402 1402/11/16
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در دی ماه1402
گزارش شانزدهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - آذر 1402 1402/10/19
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در آذرماه 1402
گزارش پانزدهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - آبان 1402 1402/09/19
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در آبان ماه 1402
گزارش چهاردهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - مهر 1402 1402/08/20
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در مهر ماه 1402
گزارش سیزدهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - شهریور 1402 1402/07/23
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در شهریور ماه 1402
گزارش دوازدهمین دوره طرح شامخ مدیران خرید (PMI) تعاون - مرداد 1402 1402/06/18
تحلیل شامخ بخش تعاون ایران در مرداد ماه 1402
<< صفحه بعد  3 2 1  
صفحه 1 از 3 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]