طرح پایش اقتصادی بخش تعاون 


اتاق تعاون ایران در راستای وظایف ذاتی خود ، مقرر در ماده 57 قانون بخش تعاون در جهت توسعه بخش تعاون ، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، ایجاد برقراری و ارتباط بین تشکل ها و فراهم کردن شرایط لازم جهت صدور محصولات، طرح       شناسایی تعاونی های موفق را آغاز نموده است.
طرح پایش اقتصادی بخش تعاون
نام تعاونی: 
شناسه ملی شرکت :
استان :
شهرستان : 
وضعیت :