تماس با ما ورود کاربران خانه
صورتجلسات کمیسیون ها
کمیسیون تخصصی آموزش، توسعه و ترویج فرهنگ تعاون 1399/11/01
گزارش عملکرد و ...
کمیسیون تخصصی انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی 1399/11/01
ستفاده از ظرفیت بخش تعاون جهت مشارکت در توزیع مواد پتروشیمی
کمیسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف 1399/11/01
برنامهریزی استفاده از ظرفیت عضویت اتاق تعاون ایران در ستاد تنظیم بازار
کارگروه ویژه گردشگری 1399/07/21
ضرورت احیاء راه اندازی تعاونیهای روستایی در حوزه گردشگری جهت توسعه مناطق روستایی کشور با توجه ویژه به جوامع محلی
کمیسیون تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران 1399/07/21
نشست مشترک با جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون ایران 1399/07/15
بررسی آخرین وضعیت راه اندازی مرکز توسعه بازآفرینی شهری بخش تعاون و گزارش اقدامات صورت پذیرفته شده در خصوص شروع سه پهنه دارای اولویت
کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت 1399/07/15
اخذ نظر در رابطه با بسته پیشنهادی سه )اصناف، بازرگانی و تعاون( در خصوص کاهش اثر شیوع کرونا بر اقتصاد حوزه حمل و نقل
کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی 1399/07/09
بررسی و اعلام نقطه نظرات بسته سیاستی بانک مرکزی ج.ا.ایران برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک 1399/07/07
شناسایی مشکلات حوزه بیمه و بانک و مالیات با توجه به شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد بخش تعاون و راه های برون رفت از آن
نشست مشترک با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران 1399/07/07
برنامه ریزی در خصوص آموزش، خدمات فنی و مشاورهای به اتحادیهها و تعاونیهای حوزه مسکن توسط سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران
<< صفحه بعد  4 3 2 1  
صفحه 1 از 4 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]