امور حقوقی و مجلس

1.       هماهنگی جهت برگزاری جلسه مشترک با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با هیأت رئیسه اتاق و فعالان بخش تعاون در ساختمان مجلس

2.       حضور فعال در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس

3.       حضور فعال در تمام جلسات بررسی لایحه بودجه و تخصیص ردیف اعتباری مجزا برای اتاق تعاون ایران

4.       تهیه نظر کارشناسی درخصوص تمام طرح ها و لوایح مبتنی بر اسناد بالادستی

5.       هماهنگی جهت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همایش ها و جلسات اتاق تعاون ایران

6.       حضور مستمر در فرایند تصویب لوایح مربوط به بخش تعاون

7.       هماهنگی جهت برگزاری جلسه مشترک با فراکسیون تعاون در مجلس و اتاق تعاون ایران

8.       ارسال تمامی طرح ها و لوایح و قوانین به اتحادیه های سراسری و اتاق های تعاون بمنظور اطلاع رسانی و اخذ نظرات

9.       شرکت فعال و موثر در جلسات کمیسیون های تخصصی هیات دولت از جمله کمیسیون اقتصاد

10.    پیگیری مسائل و مشکلات اتحادیه ها و اتاق های تعاون در مجلس شورای اسلامی

11.    مشارکت در جلسات و تدوین آئین نامه های مختلف مرتبط با قانون تعاون