اهداف امور استان ها و اتحادیه

1.       برنامه ریزی بمنظور شبکه سازی، انسجام و ایجاد زنجیره ارزش افزوده بین تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاقهای تعاون کشور بمنظور تقویت و ارتقاء دامنه ی تعاملات درون و برون بخشی در راستای هم افزایی و نیل به برنامه راهبردی سه ساله اتاق و همچنین  رسیدن به رهیافت های روزآمد و مدل های تعالی تعاونی ها برای مرتفع نمودن  مسائل ومشکلات و تحقق مطالبات بخش تعاون بویژه بهبود نقش تشکل های بخش در موضوع تولید و اشتغال با توجه به اختیارات و جایگاه قانونی اتاق .

2.       مهیا نمودن زمینه حضور و مشارکت تعاونی ها و اتحادیه ها در برگزاری همایش ها و نشست های کاربردی سراسری، منطقه ای، استانی و شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های تشکل تعاونی و بنگاههای اقتصادی به منظور افزایش و ارتقاء سطح تعاملات بین بخشی.

3.       پیگیری و هماهنگی تشکیل کمیته صادرات در اتاق تعاون کشور با الویت استانهای مرزی از طریق کمیسیون توسعه تجارت.

4.       باز طراحی و مهندسی ساختار سازمانی در معاونت هماهنگی امور استان ها و جذب تأمین نیروی انسانی بر اساس نیاز تخصصی و کارشناسی حوزه فعالیت متبوع به عنوان گلوگاه اصلی ارتباط با اتحادیه ها و اتاق ها.

5.       تهیه و تدوین شاخصه های سنجش و ارزشیابی ضریب تحقق سیاستهای بهره وری و بهبود روش ها در اتاق ها، اتحادیه ها و تعاونی ها در قالب برگزاری جشنواره های موضوعی یا فصلی.

6.       رتبه بندی اتاق ها، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی به منظور ایجاد حس رقابت و انگیزش در راستای ارتقاء و بهبود مستمر فضای کسب و کار در بخش تعاون.

7.       تقویت نقش نظارتی معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها بر انتخابات و مجامع اتاق ها، اتحادیه و تعاونی ها و تقویت تعامل دو جانبه با انجمن مرکزی نظارت وفق مقررات.

8.       تقویت، استمرار و بهینه سازی فعالیت  مرکز صدور گواهی (پروانه) فعالیت در چارچوب ساختار سازمانی معاونت هماهنگی امور استانها در راستای ساماندهی، انسجام بخشی و اجرای تکالیف محوله در ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و سایر قوانین موضوعه.

9.       اصلاح و تدوین دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای مناطق به منظور روزآمد سازی و اثر بخشی بیشتر آن.

10.    اصلاح و تدوین دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی در جهت عملیاتی نمودن فعالیت کمیسیونهای تخصصی.

11.    زمینه سازی های لازم بمنظور پیاده سازی الگوی چابک سازی و ترغیب به تجمیع اتحادیه ها، تعاونی کوچک و چمدانی.

12.    انجام تکالیف مقرر در مفاد ماده های 4 و 5 و 12 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به منظور تحقق اهدافی چون پایش ملی محیط کسب و کار، ساماندهی تعاونی های فاقد تشکل، زمینه سازی ادغام و یکپارچه سازی و حذف تشکل موازی، درخواست اصلاح قوانین و مقررات بخش نامه ها و دستور العمل ها و رویه های اجرایی مُخل کسب و کار در  بخش تعاون.

13.    ایجاد واحد پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 43 قانون اساسی در اتاق تعاون ایران و استانها به استناد بند «و» ماده 91 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای اصل 44 مصوب 08/11/1386

14.    برنامه ریزی و برگزاری نشست مشترک با شورای عالی استانها و معاونت امور شهرداریهای وزارت کشور  به منظور عقد تفاهم نامه در راستای اجرایی شدن بند (2)ماده(64) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص منابع در آمدی اتاق ها از محل کمک شوراها.

15.    بررسی تهیه، تدوین سند چشم انداز وفاق تعاون ایران بمنظور ایجاد تعامل و ارتباط بین اتحادیه ها و تعاونی ها در جهت تأمین نیازهای تخصصی و عمومی اعضاء تعاونی ها از طریق شبکه تعاون .

16.    اخذ نظرات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در خصوص موانع تولید و بررسی آن در نشست های مشترک کارشناسی کمیسیون های تخصصی، معاونت های اتاق و کارشناسان و نمایندگان دستگاه های ذی مدخل اجرایی و ارائه راهکار برای رفع آن .

17.    تنظیم تقویم زمانی برای بازدید منظم از اتاق های تعاون و اتحادیه های سراسری واستانی بمنظور بررسی و شناسایی مشکلات وتزاحم ها و موانع سد راه فعالیت وتولید اتحادیه ها و تعاونی ها در قالب برگزاری نشست های کارشناسی .

18.    حضور و نظارت مستمر بر مجامع نمایندگان اتاقهای کشور و مجامع عمومی اتحادیه های سراسری تعاونیها در قالب اعزام و معرفی نماینده (کارشناس) معاونت.

19.    تدوین تقویم زمانبندی و تنظیم جدول برگزاری کمیسیونهای تخصصی اتاق تعاون ایران برای سال 1397 بمنظور نظم بخشی و انسجام  و تثبیت برگزاری منظم جلسات با بهره مندی ازکارشناسان خبره اتحادیه ها و تعاونیها و دستگاه های اجرایی وصاحبنظران دانشگاهها و احصاء موانع تولید و کسب و کار و یافتن راه کار قانونی برای حل مشکلات و بهبود محیط کسب و کارتعاونیها از طریق شورای گفتگو و کمیته ماده 76 و سایر ابزار های قانونی .

20.    تقویم و تنظیم جدول زمانبندی تشکیل و برگزاری جلسات شوراهای هماهنگی اتاقهای تعاون مناطق ششگانه کشور برای ایجاد هماهنگی های لازم اتاق های تعاون کشور با اتاق تعاون ایران در جهت تحقق اهداف کلان بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران .

21.    برگزاری نشستها جهت تبادل نظر با فعالان اقتصادی و صاحبنظران بخش تعاون در خصوص شناسایی مسائل و مشکلات و چالشها پیشروی فضای کسب و کار و اولویت بندی آنها و انعکاس نتایج بررسی ها و راهکارهای پیشنهادی به مراجع ذیصلاح .

22.    بررسی جهت بازنگری، تسهیل و روانسازی و تنوع بخشی به خدمات رسانی اتاقهای تعاون به شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون کشور .

23.    انجام عملیات گزارشگیری از طریق تهیه فرم های مربوطه  جهت پایش و رصد فعالیتها و عملکرد اتاق ها و اتحادیه ها و تهیه و ارائه گزارش های دوره ای جهت آشنایی و تسهیل سیاستگزاری و تصمیم گیری مبادی ذی مدخل در بخش تعاون  بصورت دوره های زمانی فصلی و سالیانه .

24.    برگزاری نشست های کارشناسی از طریق کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران برای احصاء لیست بسته های حمایتی و مشوق های مصوب دولت و مجلس که در اسناد فرا دستی و قوانین موضوعه می بایست یا می توان نسبت به افزایش ضریب آن در مقایسه با تسهیلات و مشوق های اعطایی بخش غیر دولتی برای بخش تعاون تحقق یا اخذ و اعمال کرد هم چنین رایزنی و پیگیری های مورد نیاز بمنظور افزایش سهم تعاونی ها در برخورداری و بهره مندی از مشوق ها بنحوی که حداقل ضریب این مشوق ها 15 تا 20 درصد افزون تر از بخش خصوصی لحاظ و بصورت یک رویه سالیانه در سیاست ها و برنامه های دولت یا مصوبات مجلس اعمال و قابلیت اجرایی داشته باشد .

25.    تهیه ، تدوین و ارائه برنامه عملیاتی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در سطح کشور توسط کمیسیون مصرف اتاق تعاون با همکاری و مشارکت اتحادیه ها و تعاونی های مصرف و بررسی و تحقیق بمنظور طراحی مدلهای روز از تعاونی های مصرف متناسب با نیاز روز جامعه با همکاری کمیسیون های مصرف اتاق .

26.    تلاش در جهت احیاء و روزآمد کردن تفاهم نامه های منعقده فی مابین اتاق تعاون ، ارگان ها و دستگاه ها در جهت استفاده از ظرفیت های متقابل طرفین برای بهبود کمی و کیفی جایگاه بخش تعاون همچنین مطالعه برای شناسایی و زمینه سازی انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک جدید با سازمانها و ارگانها و دستگاه ها و نهادی اجرایی دولتی و غیر دولتی .

27.    بررسی وارائه و تکمیل طرح تشکیل هلدینگ بازرگانی تعاون ایران ( هبتا) با همکاری اتحادیه ها و شرکت های تعاونی وکمیسیون های تخصصی اتاق تعاون .

28.    ارائه طرحهای تأسیس شرکت تعاونی مسکن، خدمات پزشکی و درمانی و تأمین لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جهت رانندگان و کارکنان شرکت ها واتحادیه های تعاونی حمل و نقل با همکاری کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون.

29.    برگزاری نشست های تخصصی با متولیان و مدیران دستگاههای اجرایی بمنظور اجرای کامل و به احسن  واگذاری وظایف تصدی گری دولت به اتاق تعاون و پی گیری برای تفویض سایر تصدی گریها مستند به بند (ج) ماده (124 قانون برنامه پنجم) طبق ضوابط ومقررات موجود به اتاق تعاون ایران و اتاقهای استانی

30.    پیگیری و برنامه ریزی و ارائه طرح خود اتکایی و اشتغال  به ویژه  برای محکومین مالی و غیر جنحه ای محاکم از طریق تشکیل تعاونی در راستای زمینه سازی خوشه های تولید  توزیع و خدمات  در بخش تعاون با                          همکاری و هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و ستاد ملی صبر و کمک به مدیریت سرانه مالی هزینه زندانیان و تزریق منابع حاصل از صرفه جویی در زمینه ارتقاء مشارکت در برنامه ریزی برای توانمند سازی اقشار متوسط، کم درآمد و ایجاد اشتغال مولد بمنظور ایجاد تعاونی برای بیکاران در جهت اشتغال مولد .

31.    برنامه ریزی و همکاری با وزارت خانه های تعاون و صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی، راه شهرسازی سایر دستگاه های اجرایی ذیربط در ایجاد واحدهای کارآفرینی تعاونی در قالب شهرک ها و مجتمع های تخصصی مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  با استفاده از ظرفیت های ملی، فرا منطقه ای، منطقه ای، استانی و محلی اتاق ها اتحادیه ها تعاونی و بهره گیری از خرد جمعی شورای مناطق و کمیسیون های تخصصی اتاق به تناسب موضوع و حوزه مورد عمل .

32.    برگزاری نشست های تخصصی با صاحبنظران و تعاونیهای سهام عدالت جهت بررسی مشکلات و موانع پیش روی شرکت های تعاونی: فراگیرملی و سهام عدالت وسهامی عام و تبیین راهکار های رفع آنها .

33.    مشارکت در تشکیل و برگزاری نشست های مشترک اتاق تعاون ایران با رؤسا و مدیران اتحادیه های سراسری برای آشنایی با ظرفیت ها و مزیت های نسبی استانها بمنظور ارائه راهکارهای در جهت همکاری بیشتر بین اتاق تعاون ایران و استان ها در حل مشکلات تولیدی و اشتغال تعاونی ها در استان ها.

34.    بررسی و پیگیری برای تشکیل و راه اندازی شرکت های تعاونی خدمات بازرگانی، صادرات و واردات الکترونیک با مشارکت اتاق تعاون ایران .

35.    پیگیری جهت کمک به توسعه فعالیت های تعاونی ها در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در قالب استارت آپ ها و فین تک ها همچنین برنامه ریزی برای حضور بخش تعاون در حمل و نقل بار و مسافر ( اعم از درون و برون شهری، دریایی، ریلی و هوایی) با توجه به ظرفیت های موجود در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سایر مقررات و احکام قانونی و پیگیری واگذاری تصدیگری های قابل واگذاری دولت در این حوزه به اتاق تعاون ایران و اتحادیه های تعاونی بار و مسافر و احصاء مصادیق تصدیگری توسط کمیسیون حمل و نقل و پیگیری های آن توسط حوزه معاونت امور استان ها واتحادیه ها .

36.    تلاش در جهت زمینه سازی و جذب مشارکت تعاونگران بمنظور هدایت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه حمل و نقل و مشارکت با بخش تعاون با همکاری کمیسیون حمل و نقل .

37.    تهیه و ارسال نسخه ای از صورتجلسات و مصوبات کمیسیون های تخصصی اتاق به رئیس اتاق تعاون ایران

38.    تهیه گزارش های دوره ای مصوبات کمیسیونها و ارزیابی میزان حصول به نتیجه تصمیمات  متخذه به تناسب ارتباط با معاونت ها و واحدهای اجرایی مرتبط در اتاق توسط واحد های اجرایی ذیربط و ارائه نتایج حاصله از اقدامات مربوطه به رئیس اتاق تعاون ایران .

39.    برنامه ریزی جهت شناسایی بنگاه های اقتصادی موفق در گرایش های سرمایه گذاری، تولید و تجارت و زمینه سازی جهت برقراری و شکل گیری ارتباطات میان بخشی تعاونی و اتاق ها با اینگروه از از بنگاههای اقتصادی و تجاری در راستای بومی سازی و انطباق الگوی مورد نیاز بخش تعاون و اطلاع رسانی های لازم به فعالان بخش .

40.    برگزاری نشست های هم اندیشی و انجام رایزنی و هماهنگی های لازم با وزارت صنعت معدن تجارت در راستای  اعطای تسهیلات لازم از جمله ارائه ی مشوق ها و جوائز صادراتی بمنظور افزایش ضریب نقش تعاونی ها در صادرات کالا و خدمات ایرانی به بازارهای هدف داخلی و خارجی .

41.    برگزاری نشست های هم اندیشی با بانک توسعه تعاون و صندوق کار آفرینی امید، سایر بانکها و مراکز معتبر پولی و ارزی، صندوق ضمانت تعاون و صادرات بمنظور بررسی نحوه ایجاد خطوط اعتباری و بهره مندی تعاونی ها از مزایای اعطایی این مراکز جهت ایجاد فرصت های صادراتی و جذب گردشگر .

42.    بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های مرزنشینان کشور و ارائه راهکارهای رفع موانع و مشکلات درکمیسیون تخصصی مرزنشینان با دعوت از مقامات مسئول در وزارت کشور امور خارجه ناجا ستاد مبارزه با کالای قاچاق و سایر مبادی ذیربط.

43.    پیگیری تشکیل کمیته های صادرات اتاق های تعاون استانها بمنظور ساماندهی صادرات تعاونیهای ذیربط در بخش تعاونی استان ها.

44.    هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بمنظور برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی تخصصی برای صادرکنندگان عضو اتاق تعاون با محوریت کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی و واحد آموزش اتاق.

45.    پیگیری و برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های اجرایی در جهت نحوه واگذاری حداقل 50% درصد اراضی قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی (طبق سند توسعه تعاون) و حمایت لازم از قبیل ایجاد زیر بناها و کمک های بلاعوض توسط وزارت جهاد کشاورزی به بخش تعاونی .

46.    انجام بررسی های لازم بمنظور هموار نمودن مشکلات بخش تعاون در عرصه صنایع پایین دستی و بالادستی صنعت نفت، پتروشیمی و گاز و تقویت حضور بخش تعاونی در صنعت پتروشیمی.

47.    تلاش در جهت تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکت های تعاونی سهامی عام تأمین سرمایه بانک سرمایه گذاری تعاونی و کانون ها و کارگزاری های بازار سرمایه تعاونیها در قالب تعامل و همکاری با نهادهای حاکمیتی و تصمیم ساز در حوزه تخصصی بازار سرمایه و بانکی امور بیمه ای  .

48.    شناسایی و ارزیابی ظرفیتهای موجود در عرصه گردشگری،فرهنگ ،ارتباطات و رسانه  و استارت آپ ها در بخش تعاون و ایجاد کمیسیون های مستقل تخصصی در این حوزه ها کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ، در بخش گردشگری و حضور بخش تعاونی در این حوزه و تقویت افزایش ضریب تعامل با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر تشکل ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی و نقش آفرین در این حوزه و تدوین الگو و مدل های متناسب با تشکل های تعاونی .

49.    تلاش در جهت ایجاد، توسعه صندوق های سرمایه گذاری و حمایتی حرفه ای در رشته گرایش های مختلف تعاون به ویژه حوزه های حمل و نقل، مسکن، مصرف، اقتصادی،کشاورزی و تعاونی های شکل نو(کسب و کارهای جدید ) در سه شکل ملی استانی و محلی .

50.    برگزاری نشست با سازمان ها ونهادهای حمایتی عمومی نظیر بهزیستی و کمیته امداد بمنظور کمک به تأسیس شرکت های تعاونی فراگیر ملی با عضویت خانواده های تحت پوشش، برای کمک به فقر زدائی واشتغال برای افراد عضو این سازمانها.

51.    انجام مطالعات و ارزیابی های کارشناسی در راستای ایجاد شرکتهای مادر تخصصی تعاونی در رشته های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات.

52.    برگزاری جلسات کارشناسی و تدوین برنامه های عملیاتی اجرایی بمنظور دسترسی به زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز  برای تشکیل شرکت های وابسته به اتاق تعاون ایران در زمینه ارائه خدمات اجرائی و مشاوره ای در راستای توانمد سازی و خود اتکایی و کمک به تحقق شعار سال در حمایت کالای ایرانی کمک به افزایش کارائی و بهره وری برای رفع مشکلات حقوقی، مالی، فنی و بازرگانی بمنظورافزایش تولید.

53.    تلاش در جهت ساماندهی و مدیریت فعالیت های اقتصادی مرتبط و ایجاد یکپارچگی فعالیت ها و هم افزایی تکمیل زنجیره تأمین نیاز و توزیع از جمله در بخش های کشاورزی و صنایع جانبی، انبوه سازی، پیمانکاری، گردشگری، صنایع دستی و ....

54.    بررسی همکاری مشترک با وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و صندوق صنایع کوچک و صنایع الکترونیک  و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای ایجاد اولین شهرک تخصصی مجتمع های تعاونی هم چنین تأسیس و تشکیل شرکت های تعاونی خدمات پشتیبانی شهرک های صنعتی ایران .

55.    بررسی در خصوص امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای واتحادیه های تعاونی توسط کمیسیون های سرمایه گذاری وبیمه و بانک اتاق تعاون ایران .

56.    تشکیل کارگروه کارشناسی برای شناسایی ظرفیتهای بخش تعاون در عملیاتی نمودن راهبرد حمایت از کالای ایرانی  .

57.    تشکیل شورای سیاستگزاری امور رسانه ای و اطلاع رسانی بمنظور تقویت  ارتباطات رسانه ایی اتاق و بهبود  تعامل با خبرگزاری ها و روزنامه های معتبر  و خروج از رکود رسانه ایی  همچنین  تدوین سیاست های خبری و اطلاع رسانی  سایت و نشریه اتاق و حرکت بسمت حرفه ایی شدن و استفاده از ظرفیت های تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی درون و برون سازمانی که  آشنایی و تجربه کافی با راهبردهای رسانه ای و اطلاع رسانی را داشته باشند با عضویت الف) معاونت هماهنگی امور استانها و اتحادیه ها و کارشناس  حوزه معاونت بدلیل نقش و جایگاه گلوگاهی معاونت متبوع  ب) مدیر امور کمیسیون ها یا نماینده دبیرخانه امور کمیسیون ها بدلیل جایگاه و نقش محوری و کلیدی کمیسیون ها و اشراف به تنوع و تکثر موضوعات مبتلا به بخش ج) مدیر  امور فرهنگی و روابط عمومی د) نماینده  سایر معاونت ها با الویت  معاونت اقتصادی و بین الملل، معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی، معاونت امور مجلس.

58.    تدوین جدول برنامه خبری و تامین محتوای رسانه ایی بمنظور پوشش رویداد ها و اقدامات اتاق های تعاون و اتحادیه ها و ارائه تحلیل ها و یادداشت های مرتبط از طریق خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب  صدا و سیما و سایر سازمان ها و ابزارهای رسانه ایی برون سازمانی بمنظور بروز و ظهور بیشتر در مراودات رسانه ایی بعنوان یکی از تشکل های مهم اقتصادی کشور.