ارکان اتاق تعاون
 1. مجمع نمایندگان
 2. هیأت رئیسه
 3. هیأت بازرسی
 1. مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون استانها و اتحادیه های سراسری تعاونیهای دارای کارت عضویت معتبر تشکیل می شود.از هر اتاق یا اتحادیه یک نماینده شرکت می کند و هر نماینده دارای یک رأی است .
  تبصره : هر نماینده نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو (اتاق یا اتحادیه تعاونی) را عهده دار باشد و نماینده مذکور می بایست شخصاً در جلسه مجمع حضور یابد./ نمایندگان برای مدت سه سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
 2. مجمع نمایندگان حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی بطور عادی تشکیل می شود و علاوه بر آن در هر موقع از سال می توان مجمع نمایندگان عادی را بطور فوق العاده برگزار نمود.
 3. هیأت رئیسه اتاق تعاون موظف است در صورت درخواست اشخاص زیر بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع نمایندگان اقدام نماید :
  1. درخواست اکثریت اعضای هیأت رئیسه
  2. درخواست هیأت بازرسی
  3. درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران
  4. درخواست مجمع نمایندگان برای تشکیل مجمع دیگر با تعیین دستور جلسه
 4. دعوت مجمع نمایندگان حداقل 20 و حداکثر30 روز قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و یا دعوت کتبی که برای کلیه اعضاء به نشانی اعلام شده پستی یا سایت آنها ارسال می شود صورت می پذیرد.
 5. سایر مقررات مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع نمایندگان طبق آئین نامه ای است که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب مجمع نمایندگان خواهد رسید.
 1. بررسی و تصویب اساسنامه و آئین نامه های اجرایی
 2. انتخاب یا عزل هیأت رئیسه
 3. انتخاب یا عزل اعضاء منتخب هیئت بازرسی
 4. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت رئیسه
 5. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی عملکرد سالانه و سایر گزارشهای هیأت رئیسه پس از اظهار نظر هیأت بازرسی
 6. انتخاب یا عزل سه نفر اعضاء انجمن مرکزی نظارت برای مدت سه سال
تبصره : عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه فقط به نمایندگی از تعاونیهای مصرف، مسکن، و اعتبار کارمندی مجاز است.
 1. انتخاب رئیس اتاق تعاون و نایب رئیس و منشی از بین اعضاء هیأت رییسه و تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای امضای قرار دادها و اسناد تعهدآور
 2. اجرای وظایف مقرر در اساسنامه ، آیین نامه ها و تصمیمات مجمع نمایندگان و سایر قوانین و مقررات مربوط
 3. دعوت مجمع نمایندگان
 4. تهیه آئین نامه های مورد نیاز ، برنامه و بودجه و صورت های مالی سالانه و ارائه آن به مجمع نمایندگان برای تصویب
 5. تصویب ضوابط و مقررات اداری و پرسنلی به پیشنهاد رئیس اتاق
 6. تصویب ضوابط و مقررات اداری و پرسنلی به پیشنهاد رئیس اتاق
تبصره 1 – مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد.
تبصره 2 – به منظور هماهنگی امور و پیگیری مصوبات ، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیر کل به هیأت رئیسه پیشنهاد می نماید که پس از تصویب هیأت رئیسه، با ابلاغ کتبی رئیس منصوب و تحت نظر رئیس انجام وظیفه نماید.تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.
تبصره 3- کلیه مسئولیت ها ، وظایف واختیاراتی که در قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستور العمل ها برای دبیر کل در نظر گرفته شده بود به رئیس اتاق منتقل می شود.
تبصره 4 – جلسات هیأت رئیسه بنا به دعوت رئیس اتاق و حداقل هر ماه یک باردر محل اتاق تشکیل می شود.جلسات مزبور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . تصمیمات متخذه در دفتر صورت جلسات هیأت رئیسه ثبت وبه امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید.
تبصره 5 – حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت رئیسه و حق جلسه و پاداش کلیه اعضای هیات رئیسه در برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون ایران پیش بینی و به تصویب مجمع نمایندگان می رسد.
 1. نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط
 2. رسیدگی به حساب ها ، اسناد ، صورت های مالی و گزارش به مجمع نماینگان
 3. بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذی ربط
 4. ارائه گزارش سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت اتاق ، رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش های هیأت رئیسه
 5. درخواست دعوت مجمع نمایندگان
تبصره 1 – هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 2 – در صورتی که هیأت بازرسی تشخیص دهند که هیأت رییسه در انجام وظایف قانونی محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات کتبی آنان ترتیب اثر نمی دهند می توانند از هیأت رییسه تقاضای دعوت و برگزاری مجمع نمایندگان جهت رسیدگی به گزارش خود را نمایند.
ماده 21 – ابتدای سال مالی اتاق تعاون ایران اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند همان سال است.

ماده 22- افتتاح انواع حساب نزد بانکها و موسسات مالی مجاز با تصویب هیئت رییسه بلامانع است.

ماده 23 – منابع مالی اتاق عبارت است از :
 1. دریافت حق عضویت (بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت رئیسه اتاق تعاون)
 2. دریافت هدایا،کمک های دولتی ، مردمی ، نهادها و شوراها
 3. دریافت حق مشاوره و رائه خدمات و داوری
 4. درآمد حاصل از انجام فعالیت های مجاز قانونی دیگر که برای پیشرفت مقاصد و اهداف اتاق لازم باشد.
 5. درآمد حاصل از صدور کارت بازرگانی برای تعاونی ها
 6. درآمد حاصل از اجرای قوانین و مقررات مربوط
ماده 24 – آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استانها و شهرستانها با تایید اتاق تعاون ایران در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.
ماده 25 – کلیه وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات مقرر در قوانین و مقررات به نام اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اتاق تعاون ایران محول و کلیه اموال و دارایی ها و تعهدات و دیون آن به اتاق تعاون ایران تغییر نام می یابد.
ماده 26 – اتاق حق هرگونه معامله و استخدام و خرید خدمت و دریافت وام و تسهیلات از بانک توسعه تعاون ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری و پولی و مالی با رعایت آیین نامه های داخلی خود و طرح دعاوی و شکایات خود و اعضاء ( به نمایندگی از آنها) در مراجع صالحه و تعیین وکیل با حق توکیل و ارجاع امور به داوری و صلح را دارد .
اعضای اتاق تعاون