اتاق تعاون گلستان
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 1.9 میلیون نفر می باشد که 54 درصد در مناطق شهری و 46 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 38.2 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 12.3 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 560333 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 491198 و 69135 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 28.2، 26 و 45.9درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 20 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 184745 و 20946 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 73 شرکت با سرمایه 16356 میلیون ریال و اشتغال 724 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 34.2، 26 و 39.8درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 75704 نفر می باشد که54.1 درصد مربوط به مردان و 45.9 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 327 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 121 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 747، 2903، 460 میلیارد ریال گزارش شده است.