اتاق تعاون لرستان
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 1.8 میلیون نفر می باشد که 64.9 درصد در مناطق شهری و 35.1 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 35.5 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 12.5 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 539513 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 472017 و 67495 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 23.8، 29.5 و 46.7 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 22 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 52099 و 23811 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 20 شرکت با سرمایه 754 میلیون ریال و اشتغال 114 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 80، 50 و 15درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 84654 نفر می باشد که56.5 درصد مربوط به مردان و 43.5 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 481 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 133 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 621، 1153، 542 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.