اتاق تعاون قم
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود1.3 میلیون نفر می باشد که 95.2درصد در مناطق شهری و 4.8 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 36 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 10.4 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 389568 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 347175 و 42392 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 4.2، 41.4 و 54.2 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 23 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 169639 و 552402 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 8 شرکت با سرمایه 2556 میلیون ریال و اشتغال 139 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 0، 25، 75 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 66735 نفر می باشد که 54 درصد مربوط به مردان و 46 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 1246 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 273 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 359، 883، 237 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.