اتاق تعاون سمنان
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1397 ، جمعیت استان حدد یک میلیبون نفر می باشد که 80.5 درصد در مناطق شهری 19.5درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت برای جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در سال 1397، 40.9 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 7.2 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1397 بر اساس طرح مزبور 221360 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 205431 و 15929 نفر و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال 1397 به ترتیب 18.6، 307، 50.4 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی ( (GDPدر سال 1396 ، در رتبه 27 کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص بخش کشاورزی در این استان 14 ، صنعت 34 و خدمات 52 درصد می باشد. بنابراین در استان سمنان خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت وکشاورزی قرار دارند.
 • در سال 1396 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 187401 و 59424 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1397 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری 16 شرکت، با سرمایه 5654 میلیون ریال و اشتغال 213 نفر بوده است.سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب 44، 44، 13 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی 97-1396 ، 76441 نفر می باشد که 54.4 درصد مربوط به مردان و 45.6 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1397 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 2144 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 195 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1397 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 2125، 3119، 299 میلیارد ریال گزارش شده است.