اتاق تعاون خوزستان
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 4.7 میلیون نفر می باشد که 75.9 درصد در مناطق شهری و 24.1 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 39.3 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 14.7 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 1572493 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 1341563 و 230930 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 20.1، 28.1 و 51.8درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 2 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 6757967 و 6381516 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 40 شرکت با سرمایه 3398 میلیون ریال و اشتغال 491 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 22.5، 60 و 17.5 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 218731 نفر می باشد که 56.5 درصد مربوط به مردان و 43.5 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 728 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 146 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 1290، 4963، 550 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.