اتاق تعاون خراسان رضوی
اطلاعات اتاق 
 • رئیس: جناب آقای هادی ابوی
 • دبیر: -
 • آدرس: مشهد مقدس، بلوار خیام، نبش خیام 28 ، پلاک 2 ، طبقه 4
 • تلفن: 44-37663833-051
 • نمابر: 37679774-051
 • پست الکترونیکی: mashhad.cc@gmail.com
 • وب سایت: : www.khorasancc.ir
درباره اتاق 

اتاق تعاون به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمامی مساعی خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف نموده است.

اتاق تعاون برای حضور مؤثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی و تثبیت جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی که بعضاً به آنها اشاره می شود می باشد.

شورای عالی نظارت بر روند اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که به ریاست رئیس جمهور و عضویت تعدادی از وزرا، رؤسای سازمانهای دولتی و اتاقهای تعاون و بازرگانی به عنوان متولیان بخشهای تعاونی و خصوصی تشکیل و طی آن روند تحقق مفاد قانون، وظایف و عملکرد و برنامه های دستگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

هیئت عالی واگذاری که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت وزیر دادگستری و مقامات ارشد اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل می شود و طی آن در مورد نحوه واگذاری و فروش بنگاههای اقتصادی دولتی در اجرای قانون اصل (44) اتخاذ تصمیم می گردد و هیچ واگذاری بدون مصوبه هیئت مذکور قانونی نمی باشد.

شورای پول و اعتبار که به ریاست بانک مرکزی و عضویت تعدادی از وزرا و نظارت نمایندگان مجلس و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد سیاستهای کلان پولی و مالی کشور، تأسیس بانکهای غیردولتی، تعیین سود سپرده ها و تسهیلات، پیگیری معوقات بانکی، نحوه حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی اتخاذ تصمیم می نماید.

شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت تعدادی از وزرا و کارشناسان خبره و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد بازار مالی و اوراق بهادار، واگذاری بنگاهها از طریق بورس، وضع مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاری از طریق بورس و توسعه بازارهای مالی تصمیم گیری می کند.

شورای رقابت که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با عضویت کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی با هدف حصول اطمینان از حاکم بودن شرایط غیر انحصاری و رقابت کامل بر نحوه فروش بنگاههای اقتصادی نظارت دارد.

ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی: این ستاد در وزارت خارجه و با حضور معاونین دستگاههای مختلف دولتی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آخرین اخبار بین المللی مؤثر در روند فعالیت های اقتصادی برون مرزی ایران و نحوه مقابله با بحران و هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور با فعالیت های اقتصادی و تنظیم سفرهای خارجی مقامات عالیرتبه کشور، رسیدگی به توافقات کمیسیون های مشترک اقتصادی و ... را در دستور کار دارد.

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی و نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و در آن به مسائل کلی مبتلا به صادرات و صادرکنندگان، تعدیل معضلات و موانع فرا راه توسعه صادرات، تعیین جوایز و مشوقهای حمایتی، ارزیابی روند صادرات غیرنفتی و تطبیق آن با اهداف کمی برنامه های توسعه ای، هماهنگ نمودن دستگاههای مختلف و ذیربط، سیاستگذاری های کلان حوزه صادرات و تسهیل روابط اقتصادی در پرتو تعاملات سیاسی با کشورهای مختلف رسیدگی می شود.

مجمع شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران: این مجمع به ریاست وزیر بازرگانی و عضویت وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و طی آن ضمن رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد این شرکت، در خصوص برنامه ها و سیاستهای کلی در حوزه فعالیت های نمایشگاهی و نحوه حمایت از بنگاههای اقتصادی مشارکت کننده در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اتخاذ تصمیم می گردد.

اتاق تعاون به موجب ماده 91 قانون اصل (44) به عنوان مشاور رؤسای قوای سه گانه کشور، کمیسیونهای تخصصی مجلس، عضو شورای اقتصاد، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تعیین گردیده و از طریق سازوکار این ارتباط تعامل هر چه بیشتر بخش غیردولتی با حاکمیت فراهم می گردد. 

اهداف اتاق
 • مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی استان
 • ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
 • برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون استان و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی استان و تعاونیها
 • کمک به توانمندسازی تعاونیها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
 • فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تامین نیازمندیهای آنها
 • نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی استان و مجامع، شوراها و سازمان های داخلی
 • مشارکت در تشکیل اتاقهای تعاون شهرستانهای استان طبق آیین نامه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استانها و شهرستانها مصوب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران
 • برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف با هماهنگی اتاق تعاون ایران
 • همکاری با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیتهای مرتبط
 • ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونیها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون  
برنامه های اتاق
 • انجام کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بخش تعاون
 • انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیهای استان
 • انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل (44) در سطح استان
 • اجرای وظایف و اختیارات مقرر در قانون بهبود فضای کسب و کار در سطح استان
 • سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات و تصویب نامه ها ، برعهده اتاق تعاون استان قرار می دهد
 • صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی و کارت بازرگانی برای اعضای حقیقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
 • انجام امور داوری درچارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه داوری مصوب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران
 • ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق
 • ایجاد مرکز آموزش عالی، فنی و حرفه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوطه  
اطلاعات استانی
بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396 ، جمعیت استان حدود 6.7 میلیون نفر می باشد که 73.4 درصد در مناطق شهری و 26.6 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی میکنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 44.1 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 11.4 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1396 بر اساس طرح مزبور 2315281 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 2051356 و 263924 نفر میباشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال 1396 به ترتیب 21.1، 33.1 و 47.8 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP ) در سال 1394 رتبه 4 قرار دارد.
 • در سال 1395 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 1703834 و 396025 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 52 شرکت با سرمایه 3672 میلیون ریال و اشتغال 1088 نفر بوده است سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 11.5، 38.5 و 50 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395، 254733 نفر می باشد که52 درصد مربوط به مردان و 48 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 1793 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 303 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 3940، 7343، 749 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.