اتاق تعاون تهران
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1397 ، جمعیت استان  13.6 میلیبون نفر می باشد که 94.1 درصد در مناطق شهری 5.9  درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت برای جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در سال 1397، 43.1 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 12.2درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1397 بر اساس طرح مزبور 4599967 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 4037668 و 562299 و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال 1397 به ترتیب 1.5، 34.9 و 63.6 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1396 ، در رتبه 1 کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص بخش کشاورزی در این استان 1 ، صنعت 22 و خدمات 77 درصد می باشد.بنابراین در استان تهران خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت وکشاورزی قرار دارند.
 • در سال 1396 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 2931303 و 11052123 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1397 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری 21 شرکت، با سرمایه 4428 میلیون ریال و اشتغال 359 نفر بوده است.سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب 0، 62، 38 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی 97-1396 ، 785905 نفر می باشد که 51 درصد مربوط به مردان و 49 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1397 تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان 960 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 704 فقره بوده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1397 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 9693، 186722، 1166 میلیارد ریال گزارش شده است.