اتاق تعاون اردبیل
اطلاعات اتاق 
 • رئیس:
 • دبیر:
 • آدرس:
 • تلفن:
 • نمابر:
 • پست الکترونیکی:
 • وب سایت:
درباره اتاق 
متن درباره اتاق
اهداف اتاق
متن اهداف اتاق
برنامه های اتاق
متن برنامه های اتاق
اطلاعات استانی
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1397 ، جمعیت استان 1.9میلیون نفر می باشد که 69.3 درصد در مناطق شهری 30.7 درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.
اطلاعات اقتصادی
 • نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت برای جمعیت 15 ساله و بیشتر استان در سال 1397، 48.5 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 9.3 درصد می باشد.
 • جمعیت فعال اقتصادی استان در سال 1397 بر اساس طرح مزبور 465228 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب 421940 و 43287 و سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال 1397 به ترتیب 33.4، 25، 41.6 درصد می باشد.
 • این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1396 ، در رتبه 24 کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص بخش کشاورزی در این استان 23 ، صنعت 19 و خدمات 58 درصد می باشد.بنابراین در استان اردبیل خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی کشاورزی و صنعت قرار دارند. 
 • در سال 1396 ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب 35140 و 25725 هزار دلار می باشد.
اطلاعات تعاونی های استان
در سال 1397 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری 22 شرکت، با سرمایه 1319 میلیون ریال و اشتغال 393 نفر بوده است.سهم بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب 41، 32، 27 درصد می باشد.
اطلاعات آموزشی
 تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی 97-1396 ، 50693 نفر می باشد که 56 درصد مربوط به مردان و 44 درصد مربوط به زنان است.
اطلاعات صنعت
در سال 1397 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 838، 2163، 268 میلیارد ریال گزارش شده است.
اعتبارات و تسهیلات دریافتی
در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 395، 1357، 202 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.