چاپ
اتاق تعاون ایران جهت نیل به اهداف خود که همانا مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاون در راستای پیشرفت اقتصادی کشور است، اقدام به گردآوری و تهیه اطلاعات از آمارهای اقتصادی می‌کند که این آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم، شاخص قیمت تولیدکنندگان، نرخ اشتغال و آمارهای صنعتی، آمار فعالیت‌های ساختمانی و آمار فعالیت‌های خدماتی ... می باشد.
آمارهای کلان اقتصادی
چاپ