برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مورخ 98/04/10

برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در تاریخ دهم تیر ماه سال جاری

 
زمان دریافت فرم های خوداظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن تا تاریخ 98/03/05 تمدید گردید.
 
فرم های خوداظهاری انتخاب برگزیدگان علاوه بر وب سایت وزارت صمت، در وب سایت خانه صنعت ، معدن و تجارت به نشانی www.iranhim.ir بارگذاری گردیده است. 
 
 
تاریخ: 1398/03/05
عنوان: برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مورخ 98/04/10