دپارتمان های آموزشی آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
شناسایی و اولویت بندي خطمشیهاي توسعۀ کارآفرینی بخش تعاون
چکیده: 
نظام تعاونی روش مناسبی براي ایجاد کسب وکار است. در نتیجه هدف این پژوهش شناسایی و اولویتبندي خطمشیهاي توسعۀ کارآفرینی بخش تعاون میباشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماري پژوهش مدیران، ادارة تعاون و اعضاي هیأت علمی دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان بودندکه سرشماري شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامۀ محققساخته بود. ابتدا پرسشنامه اي با طیف 5 گزینهاي لیکرت تهیه و روایی و پایایی آن تأئید شد. تعداد 30 پرسشنامه توزیع و پس از جمع آوري به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس شاخصهایی که بار عاملی بیشتري داشتند انتخاب و پرسشنامۀ ارجحیت بندي با معیارهاي منتخب تهیه شد. این پرسشنامه 3 معیار، 8 زیرمعیار و 42 گزینه داشت. روایی پرسشنامه تأئید شد. نرخ ناسازگاري کلیۀ شاخصها نیز کمتر از 1/0 بهدست آمد. سپس این پرسشنامه مجدد بین اعضاي نمونه توزیع و دادههاي بهدست آمده با روش AHP و نرمافزار سوپردسیژن تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد خط مشیهاي حوزة بسترسازي با وزن 70/0 در رتبۀ نخست، حوزة هدایت و عملیاتی با وزن 20/0 در رتبۀ دوم و حوزة تثبیت و نهادینه سازي با وزن 08/0 در رتبۀ سوم قرار دارد. مهمترین زیرمعیارهاي حوزة بسترسازي و نهادینه سازي، خط مشیهاي آموزش و مهارت با وزنهاي 73/0 و 69/0 و در حوزة عملیاتی، خط مشیهاي حوزة انگیزش با وزن 80/0 است؛ بنابراین به خط مشیگذاران توصیه میشود بیشترین توجه آنها به بسترسازي معطوف شود. 
شناسایی و اولویت بندي خطمشیهاي توسعۀ کارآفرینی بخش

شناسایی و اولویت بندي خطمشیهاي توسعۀ کارآفرینی بخش