ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
راز موفقيت كسب و كارهاي تعاوني در جهان تعاونيها و توسعه پايدار
در كتـاب ِ پيـش رو، ابتـدا نگاهـى كلى به تعاونىهـاى جهان، ماهيـت، انواع و كاركردهـاى آن، با تاكيـد بـر نقـش اصول و ارزشهـاى تعاون بـر توسـعه كارآفرينى و پايـدارى جوامع خواهيم داشـت. سـپس داسـتان موفقيـت 55 تعاونى كارآفرين، از كشـورهاى مختلـف دنيا، ارائه و پـس از آن تحليل مفاهيـم اصلـى آنهـا از طريـق روش تحليـل محتـوى و در ادامـه تبييـن ويژگىهـاى گفتمـان تعاون و ارائـه مـدل مربوطـه را خواهيـم داشـت. در پايـان .  نيز چنديـن پيشـنهاد عملى بر مبنـاى اطلاعات تجربـى و ويژگىهـاى گفتمـان تعاون ارائه خواهد شـد. 
 
راز موفقيت كسب و كارهاي تعاوني در جهان تعاونيها و

راز موفقيت كسب و كارهاي تعاوني در جهان تعاونيها و