ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
جزئیات فایل
عنوان فایل: نقش تعاونیها در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار
گروه: تعاون
زیر گروه: تعاون
نوع فایل: مقاله
نام کاربر: somaye nargesi
تاریخ بارگذاری: 1399/12/16
امتیاز: 4
تعداد بازدید: 198
قیمت(ریال): رایگان
کلید واژه: نقش تعاونیها، تعاون در اقتصاد
خلاصه فایل:

چکیده:
امروزه تشکیل تعاون یها در جهان نهضتی انسانی، اخ لاقی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پ یریزی م یشود. سازما نهای جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار م یدانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده میک‌نند. اگر رشد و توسعه تعاون یها ب هانداز های باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، توزیع عاد لانه ثروت و ریشهک‌ن کردن فقر و اخت لاف طبقاتی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم درصحن ههای اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاه یها، کاهش ضایعات، افزایش بهر هوری تولید و توزیع، کاهش توقع ها و انتظارات کاذب و بهین هسازی تعادل بین نیازها و امکانات است .از طریق فعالی تهای تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریعتر از شرایط بخش خصوصی ارتقاء م ییابد، بع لاوه فرهنگ تعاونی، اساسدموکراسی و مشارکت مردم ی را استحکام م یبخشد و تمام اقدا مها در زمین ههای اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفت هاند، تعمیم م یدهد. بخش تعاونی به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی م یتواند برای تأمین نیازهای اقشار جامعه گا مهای مفیدی بردارد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند. در ایران سا لهاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد مدل تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمای ههای کوچک در قالب سرمای ههای متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرک تهای تعاونی در کشور است. تعاون یها از لحاظ اقتصادی بعنوان یکی از جد یترین راههای توسعه پایدار در برنام ههای توسعه کشور قرار دارند. نقش تعاون یها در اقتصاد خُرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژ های به تقویت و افزایش بهر هوری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالی تهای اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد. لذا کیی از عوامل موثر در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور تعاونی ها می باشد، که در این مقاله به مهمترین نقشی که تعاون یها می توانند در تحقق حماسه اقتصادی داشته باشند از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی پرداخته می شود.


دانلود فایل:
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
نظرات کاربران