ثبت نام دوره ها آرشیو محتوا کتابخانه دیجیتال
جزئیات فایل
عنوان فایل: راز موفقیت کسب و کارهای تعاونی در جهان تعاونیها و توسعه پایدار
گروه: تعاون
زیر گروه: تعاون
نوع فایل: کتاب
نام کاربر: somaye nargesi
تاریخ بارگذاری: 1399/12/16
امتیاز: 0
تعداد بازدید: 187
قیمت(ریال): رایگان
کلید واژه: کسب و کارهای تعاونی، تعاونیها در جهان
خلاصه فایل:

چکیده:

در کتـاب ِ پیـش رو، ابتـدا نگاهـى کلى به تعاونىهـاى جهان، ماهیـت، انواع و کارکردهـاى آن، با تاکیـد بـر نقـش اصول و ارزشهـاى تعاون بـر توسـعه کارآفرینى و پایـدارى جوامع خواهیم داشـت. سـپس داسـتان موفقیـت 55 تعاونى کارآفرین، از کشـورهاى مختلـف دنیا، ارائه و پـس از آن تحلیل مفاهیـم اصلـى آنهـا از طریـق روش تحلیـل محتـوى و در ادامـه تبییـن ویژگىهـاى گفتمـان تعاون و ارائـه مـدل مربوطـه را خواهیـم داشـت. در پایـان .  نیز چندیـن پیشـنهاد عملى بر مبنـاى اطلاعات تجربـى و ویژگىهـاى گفتمـان تعاون ارائه خواهد شـد

  

دانلود فایل:
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
نظرات کاربران