ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
دسترسی سریع
چاپ
ردیف

عنوان دوره

مدرس دوره

شروع برگزاری دوره

روز های هفته

ساعت برگزاری

1 آموزش مکاتبات اداری و گزارش نویسی جناب آقای مولایی  1400/3/2 یکشنبه و سه شنبه ها 16-14:30
2

آموزش سطح ششم داوری 

دکتر اقتصادی 1400/3/4 سه شنبه ها 12:30-11
3 مدیریت زمان دکتر توسلی 1400/3/11 سه شنبه 16-14
4 اینکو ترمز2020 دکتر خدایی   چهارشنبه ها 15:30-14
5 استراتژیهای بازاریابی دکتر احمد قاسمی 1400/6/15  دوشنبه ها 15:30-14
6 آشنایی با قوانین کارت بازرگانی دکتر خدایی  1400/5/2 شنبه 18-15
7 تبیین و تشریح بخشنامه جدید 11و14 تأمین اجتماعی مدرسان تأمین اجتماعی  1400/6/23 سه شنبه ها 12-10
8 معرفی بازار کشور چین جناب آقایان سیدآقازاده و آقای رضایی پور 1400/5/11 دوشنبه 12-10
9 آشنایی نمایندگان اتاق با قوانین و مقررات در هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی  جناب آقای کریمی پاشاکی 1400/5/5 دوشنبه 12-10
10 قانون و مقررات حقوقی بخش تعاون جناب آقای رضایی نسب 1400/6/14 یکشنبه ها 14:30-13
11 معرفی بازار کشور هند جناب آقای بامیری 1400/5/24 یکشنبه 12-10
12

آشنایی با قوانین مالیاتی 

جناب آقایان محمودی،عزیزی و ارسطو 1400/6/22 دوشنبه و سه شنبه 16-9
13

معرفی بازار کشور اندونزی 

جناب آقای سیدآقازاده 1400/6/24 چهارشنبه 12-10