ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
آموزش ویژه همکاران
چاپ

 

 

آموزشهای ضمن خدمت:

در جهان پرشتاب امروز، یادگیری الکترونیکی و مجازی به عنـوان ابـزار کسـب دانـش، بـه سـرعت در حـال گسترش می باشد. چنین روند رو به رشدی، دست اندرکاران را ملزم به اعمـال روشهـای علمـی و منطقی در اجرا، ارزشیابی و مدیریت پروژه های یادگیری الکترونیکی می نماید. هدف از آموزش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در استقرار دورههای آموزش ضمن خدمت به صورت مجازی از دیـدگاه مرکز آموزش اتاق تعاون ایران می باشد.

مرکز آموزش اتاق تعاون ایران برگزار می کند:

آموزش همکاران 

آموزش ضمن خدمت بخش جدایی ناپـذیر از آموزش هر کشور است و با توجه به سرعت پیشرفت علم باید بتوان نیروی انسانی خـود را هـر چـه بیشتر کارآزموده ساخت. دوره های ضمن خـدمت، کارکنـان را در حـل مشـکلات کـاری و اخـذ تصمیمات تواناتر می سازد. همچنین، سبب افزایش علاقه در انجـام کـار افـراد مـیگـردد اما، از آنجایی که آموزش ضمن خدمت بـرای افـراد شـاغل مـیتوانـد، مشـکلاتی، ماننـد:  تداخل زمان کار و حضور در کلاس، ترددهای زیـاد در شـهر و افـزایش هزینـه هـای جـانبی بـرای سازمان مربوطه شود، میتوان امیدوار بود، با استقرار دوره های آمـوزش ضـمن خـدمت بـه صـورت مجازی اینگونه هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد؛ زیرا مطالعـات متعـدد نشـان داده اسـت کـه یادگیری الکترونیکی حداقل بـه میـزان آمـوزش سـنتی اثـربخش اسـت و حتـی از آن نیـز کـارآتر میباشد و موجبات خرسندی یادگیرندگان را بیشتر فراهم میسازد. از عوامل مهم توسعه اقتصادی- اجتمـاعی و فرهنگـی، گسـترش همـه ابعـاد آمـوزش و تربیـت نیروی انسانی متخصص و دانا به کار است. تحولات بزرگی که در زمینه هـای دانـش هـر سـازمانی به طور روزانه اتفاق میافتد، نیازهای جدید آموزش را برای مشاغل مختلف به وجـود مـی آورد کـه تحصیلات دانشگاهی صرف، پاسخگوی این نیاز نیست و به انواع دیگر آموزشها، ماننـد آمـوزش ضــمن خــدمت توجــه دارد. آمــوزش ضــمن خــدمت، در حقیقــت دانــش جدیــدی را در ســبد آموزشهای قبلی فرد قرار میدهد. در دنیای معاصر، بیش از هر زمان دیگر بقاء و دوام سـازمانهـا در گرو تعامل بین روشهای اجرای کار در سازمان با تغییرو تحـولات و نـوآوری هـا فراسـازمانی و بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره های آموزشی ضمن خدمت است. کلید اصلی این تعامل در استفاده از مکـانیزم مـؤثر آمـوزش ضـمن خـدمت کارکنـان اسـت اصولاً آموزشهای ضمن خدمت را جزیی از آموزشهای مداومی میتوان تصور کرد که انسانهـا برای ایفای نقش مؤثر در روابط شغلی و به طور کلی روابط اجتماعی به آنها نیازمندند. 

                                                                            .      

از فواید مهم آموزشهای ضمن خدمت، میتوان، تأثیر مهم در ارتقـای آگـاهی و مهـارتهـای کارکنان را نام برد که همین امر باعـث گـردش شـغلی نیـز مـیشـود. همـین گـردش شـغلی باعـث تغییرات روحیه تعامل و همکاری بین کارکنان، تقویت بـا ایجـاد رفتارهـای مطلـوب در کارکنـان، تربیت نیرو برای گرفتن مشاغل و پستهای جدید، افزایش مهارتها در زمینه های جدید مـیشـود