ثبت نام دوره ها استعلام گواهینامه ها کتابخانه دیجیتال
آموزش ویژه مدیران ارشد
چاپ
آموزش مدیران ارشد:

مرکز آموزش اتاق تعاون ایران دانش عمیق حاصل از فعالیت های تحقیقاتی را با تجارب عملی درآمیخته و خدمات آموزشی خود را با هدف توانمندسازی اعضا خود به صورت اختصاصی در محل اتاق تعاون ایران، تعاونی ها و سازمان ها برگزار می کند.

 

هدف از برگزاری این دوره ها ایجاد توانمندی اعضای خود، برای پیاده سازی دانش مربوطه و بکارگیری نمونه عملی و مطالعات موردی طراحی شده و  برای هر سازمان به صورت خاص می باشد. بارزترین مزیت برگزاری دوره ها به صورت درون سازمانی ایجاد فرصتی برای تطبیق دادن دوره با صنعت و چالش های موجود در سازمان مشتری است. ما می توانیم دوره ها را هماهنگ با خط مشی، فرایند و سیستم های موجود درتعاونی ها اجراء کنیم، بدین ترتیب درک آموخته ها و به کارگیری آنها در فضای واقعی کار برای کارکنان به مراتب سریع تر امکان پذیر می شود. این مرکز دوره های آموزشی خود را به صورت تخصصی در حوزه های ذیل ارائه می کند:

    

        دوره آموزشی آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

        دوره آموزشی طراحی سیستم جامع مدیریت استراتژی: با رویکرد متصل ساختن استراتژی به عملیات

        دوره آموزشی فرایند جامع برنامه ریزی استراتژیک

        دوره آموزشی تدوین استراتژی های نوآوری

       دوره آموزشی مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

       دوره آموزشی مدیریت تولید و زنجیره تامین

        و ...