مسابقه سراسری "سنجش دانش حقوقی مدیران و کارشناسان شاغل در بخش تعاون کشور و تعاونگران گرامی
در نیمه اول اردیبهشت ماه 1398 مسابقه سراسری "سنجش دانش حقوقی مدیران و کارشناسان شاغل در بخش تعاون کشور و تعاونگران گرامی " بصورت همزمان از طریق سامانه آموزش های مجازی حوزه تعاون برگزار خواهد شد.
 
تاریخ: 1397/11/30
عنوان: مسابقه سراسری "سنجش دانش حقوقی مدیران و کارشناسان شاغل در بخش تعاون کشور و تعاونگران گرامی