راهکار های نوین توانمند سازی تعاونی های مسکن
سخنرانان : 
مهندس اسماعیل خاکفرجی
مهندس عبدالرضا جباری
دکتر بهروز فرهنگیان
تاریخ: 1397/10/16
تاریخ برگزاری : 2 بهمن 1397
عنوان: راهکار های نوین توانمند سازی تعاونی های مسکن
پوستر

پوستر