جلسه سخنرانی با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی لایحه بودجه 1398
محل همایش : سالن غدیر اتاق تعاون ایران
تاریخ: 1397/08/02
تاریخ برگزاری : دی ماه 97
عنوان: جلسه سخنرانی با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی لایحه بودجه 1398