پیشنهاد حذف مقررات
نام اتحادیه :
عنوان مقررات :‌
مرجع تصویب :
  تاریخ تصویب :
نام دستگاه اجرایی :
دلایل :