پیشنهاد اصلاح مقررات
نام اتحادیه :
عنوان مقررات :‌
 مرجع تصویب :
 تاریخ تصویب :
نام دستگاه اجرایی :
پیشنهاد اصلاحی :
دلایل :