کمیته ها
شبکه ها و کمیته های اتحادیه
کمیته ها و شبکه های تعاون بین الملل اتاق فکر اتحادیه هستندکه متشکل از تعاون گران با تجربه و متعهد وابسته به اعضای اتحادیه، کمیته ها و شبکه ها می باشند.

اتحادیه همانند شبکه ی جوانان دارای سه کمیته موضوعی : برابری جنسیتی، تحقیقات تعاونی و کمیته حقوقی تعاون می باشد.
کمیته برابری جنسیتی
کمیته برابری جنسیتی (ICA GEC) که قبلا به عنوان کمیته جهانی زنان اتحادیه شناخته می شد،کمیته موضوعی اتحادیه بین المللی تعاون است که در زمینه برابری زنان و مردان و ادغام جنسیتی در جنبش تعاون فعالیت می کند.

کمیته تحقیقات تعاون
کمیته تحقیقات تعاون (ICACCR) پل بین تحقیقات علمی و جهان تعاون است. ICACCR قصد دارد تا تحقیقات درتعاون را به آگاهی مدیران و همکاران خود، به طوری که می تواند به طور موثر در مسائل فعلی تعاون استفاده شود برساند.

کمیته حقوقی تعاون
کمیته حقوقی تعاون به اتحادیه در امر قانون تعاون، که به طور گسترده تعریف شده و شامل تمام چهارچوب های قانونی که موسسات تعاون را تشکیل می دهند و فعالیت های آنهارا تنظیم می کنند مشاوره مستقل می دهد.

شبکه جوانان
شبکه جوانان اتحادیه با هدف کمک به تعاونگران جوان از کشورهای مختلف برای ارتباط،اشتراک گذاری تجارب و ایده ها و همچنین ایجاد محیطی که در آن جوامع جوانان می توانند بیشتر در مورد جنبش تعاون گسترده، یاد بگیرندشکل گرفت. جوانان خارج از جنبش، تمرکزو هدف اصلی کار این شبکه از طریق آموزش و حمایت، است. شبکه همچنین تعاونگران جوان را برای براقراری ارتباط با سایر جنبش ها هم برای بالا بردن نمایه مسایل جوانان هم اطمینان اینکه دیدگاه جوانان در بحث های گسترده ارائه می شود را تقویت می کند.

کمیته ارتباطات
کمیته ارتباطات اتحادیه (ICACC) تضمین می کند که مدل کسب و کار تعاون به طور موثر و مناسب به همان اندازه از مخاطبانش در سراسر جهان ارتقا داده می شود. کمیته برای ایجاد یک سطح درک مناسب در میان متخصصان ارتباطات در تعاونی های جهانی تلاش می کند تا آنها را تشویق کند تا مدل کسب و کار را به عنوان بخشی از کار خود ارتقا دهند.