هیئت عالی واگذاری
چاپ

هیئت عالی واگذاری و کمیته تخصصی هیئت واگذاری برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌‌شود:

1- وزیر محترم اقتصاد و دارایی

2- وزیر محترم دادگستری

3- نمایندگان اتاق تعاون

4- نمایندگان اتاق بازرگانی

در این هیئت تصمیم گیری ها درخصوص نحوه فروش و قیمت گذاری بنگاههای اقتصادی دولتی انجام می پذیرد .یکی از توفیقات مرتبط با فعالیت های تعاونیها از این جایگاه موضوع لغو واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلّح و قرار گرفتن مجدّد آن در دستور کار واگذاری به صورت « پیمان مدیریتی » به اتاقهای تعاون و بازرگانی می باشد.