تماس با ما ورود کاربران خانه
PMI
گزارش دوره پانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آذر 1399 1399/10/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آذر ماه 1399
گزارش دوره چهاردهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آبان 1399 1399/09/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آبان ماه 1398
گزارش دوره سیزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مهر 1399 1399/08/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مهرماه 1399
گزارش 6 ماهه طرح شامخ ساختمان (فروردین تا شهریور 99) 1399/07/21
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در نیمه اول 1399
گزارش دوره دوازدهمین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – شهریور 1399 1399/07/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در شهریورماه 1399
گزارش دوره یازدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مرداد 1399 1399/06/26
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مردادماه 1399
گزارش دوره دهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – تیر 1399 1399/05/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در تیرماه 1399
گزارش دوره نهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – خرداد 1399 1399/04/17
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در خرداد ماه 1399
گزارش دوره هشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اردیبهشت 1399 1399/03/18
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اردیبهشت ماه 1399
گزارش دوره هفتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – فروردین 1399 1399/02/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در فروردین ماه 139۹
<< صفحه بعد  3 2 1   صفحه قبل >>
صفحه 2 از 3 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]