شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل 44
چاپ

وظایف واختیارات

وظایف واختیارات شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل‌‌ 44 قانون اساسی به شرح زیر است:
‎‎‎‎1- تبیین سیاستها و خط‌ مشی‌های اجرائی سالانه
‎‎‎‎2- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل‌ ‌44 قانون اساسی

‎‎‎‎3- سازماندهی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاست های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی
‎‎‎‎4- تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است
‎‎‎‎5- تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی به‌ منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها
‎‎‎‎6- تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی
‎‎‎‎7- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت
‎‎‎‎8- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاست های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی
9 ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار