قوانین، مقررات و بخشنامه ها
در خصوص ثبت سفارش واردات مواد اولیه و قطعات و ملزومات ضروری خطوطط تولیدی تا سقف 1397/11/13
مصوبه شماره 141735 ت /56167 مورخ 97/10/25
فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی کشور 1397/11/13
حسب تکلیف ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان
اصلاحیه ماده 10 آيين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1397/10/26
تصویب نامه هیيت وزیران
  1  
صفحه 1 از 1 صفحه
[آرشيو]