مسیر صفحات
سند ملی توسعه بخش تعاون
چاپ
1ـ مقدمه

2ـ نقش و ویژگیهای بخش تعاونی

3ـ وضعیت بخش تعاونی در سند چشم انداز، سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسعه کشور

4ـ نقاط قوت و قابلیت‌های بخش تعاونی

5ـ محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه بخش تعاونی


6ـ اهداف کلی و راهبردهای توسعه بخش تعاونی


7ـ سیاستهای استانی


8ـ سیاست‌های اجرایی
 

9ـ اقدامات مهم و اساسی؛ به تفکیک مسئولیت هر یک از دستگاهها
 

10ـ هدفهای کمی مورد انتظار طی دوره (88ـ 84)

11ـ الزامات اجرای موفق سیاستهای کلی توسعه بخش تعاونی
 

11- فهرست موارد مندرج در سند که نیاز به اصلاح قانون دارد

12ـ فروض اساسی در تعیین سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی

جداول اهداف کمّی
ضمائم (جداول 1 تا 11)
ضمائم (جداول12 تا 22)
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/10/30