اهمیت شیوه تعاون از دیدگاه شهید بهشتی
چاپ

بسم الله الرحمن الرحیم


مقدمه
نظر به اینکه اخیراً عده‌ای با ایجاد شبهه و القاء نظرات خویش سعی دارند تنظیم کنندگان معظم قانون اساسی را متهم نمایند که از بخش تعاون اطلاعات وسیعی نداشته و علت تأکید بر این بخش را مشکلات و معضلات اوائل انقلاب بیان می‌نمایند و با تمسک به این دلایل واهی به انحاء مختلف تمامی همت خویش را در جهت ایجاد زمینه نابودی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصروف می‌نمایند لذا بر آن شدیم تا با چاپ نظارت گرانبهای مدافعین بخش در زمان تصویب قانون اساسی و بعد از آن، مسئولیت خطیر وارثان انقلاب اسلامی را در رابطه با حفظ ارزشها و دست‌آوردهای آن یادآوری نماییم.

در اولین گام متن یکی از سخنرانیهای شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر محمد حسینی بهشتی که به بحق محور تنظیم همه اصول مترقی و متعالی قانون اساسی و علی‌الخصوص بخش اقتصادی آن بوده‌اند با حفظ عامل امانت‌داری به چاپ رسانده‌ایم و یقین داریم هر خواننده منصفی پس از مطالعه آن با ما هم عقیده خواهد بود که: نظام مقدس جمهوری اسلامی باید برای نیل به آرمانهای شهید والامقام حمایت جدی خویش را از بخش تعاون در همه زمینه‌ها اعمال نموده و همه ارگانهای نظام را در راستای گسترش این بخش که یکی از راههای حصول عدالت اجتماعی است بسیج نماید.