مسیر صفحات
سیاستهای بخش تعاون در سند تلفیقی
چاپ

1- گسترش آموزشهای کلاسیک موضوعهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی (وزارتخانه‌های آموزشی) 

2- گسترش الگوهای موفق تعاونی (وزارت تعاون) 

3- اصلاح و تسهیل ثبت تعاونی (وزارت تعاون) 

4- تسهیل آموزشهای مهارتی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) 

5- تسهیل آموزش نحوه اداره امور شرکتهای تعاونی و کارورزی در تعاونی‌ها (وزارت تعاون) 

6- تسهیل عضویت و اشتغال بیکاران جویای کار در تعاونی‌های کار (وزارت تعاون) 

7- ایجاد شرکتها و مجتمع‌های تعاونی و استقرار تعاونی‌های نوپا در آنها (وزارت تعاون) 

8- تهیه طرح جامع گسترش تعاونی‌ها (وزارت تعاون) 

9- حمایت از شکل‌گیری انواع تشکلهای تعاونی همگن ، مکمل و خوشه‌ای برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (وزارت تعاون با همکاری وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی) 

10- تعاونی‌سازی فعالیتهای مرتبط با تأمین نیازهای رفاهی مردم از قبیل مجتمع‌های تعاونی بهداشتی درمانی، ورزشی، تفریحی، شهرک سازی و تأمین مسکن بلند مرتبه و سایر نیازهای رفاهی (وزارت تعاون با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط) 

11- گسترش حضور تعاونی‌ها در فعالیتهای بزرگ اقتصادی به ویژه در بخشهای اقتصادی، صنعت و معدن و عمران (دستگاههای اجرایی ذیربط) 

12- ایجاد بانک اطلاعاتی تهیه و اجرای طرحهای اقتصادی کوچک و متوسط (وزارت تعاون با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط)

13- ساماندهی حذف خدمات دولتی از تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ (وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

14- تهیه لایحه اختصاص سهمی از منابع وجوه اداره شده و کمکهای فنی، اعتباری بودجه عمومی دولت (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

15- تهیه لایحه اختصاص سهمی از منابع داخلی بانکها از طریق تلفیق منابع بودجه عمومی با آن (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

16- تهیه لایحه تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه بخش تعاونی و افزایش سرمایه و منابع آن (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

17- تهیه لایحه حمایت از شکل‌گیری بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات اعتباری بزرگ تعاونی (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

18- واگذاری اداره بنگاه‌ها و مراکز موضوع صدر اصل 44 قانون اساسی به تشکلهای تعاونی فراگیر از قبیل شبکه‌های بزرگ آبرسانی، حداقل یکی از بانکهای تجاری و ... (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

19- واگذاری گسترده بلوکهای سهام مدیریتی به تعاونیهای متشکل از کارکنان بنگاههای اقتصادی بزرگ به منظور ایفای نقش موثر در مدیریتها (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

20- واگذاری اداره شهرکهای صنعتی (مالکیت و مدیریت) به تعاونیهای متشکل از واحدهای صنعتی مستقر در آنها (وزارت صنایع و معادن) 

21- حمایت از شکل‌گیری تشکلهای سطح بالاتر در بخش تعاونی و ایجاد فدراسیون ملی تعاون کشور (وزارت تعاون) 

22- حمایت از ایجاد نهادهای تعاونی ” مرکز بازاریابی تعاون“ ، ” شبکه تأمین و تدارک کالای تعاون“ ، ”نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون“ ، ” مراکز تحقیق و توسعه تعاون“ و ” دانشگاه‌های تعاون “ (وزارت تعاون با همکاری وزارت بازرگانی) 

23- حمایت از توسعه صادرات ، کیفیت محصولات (وزارت تعاون با همکاری وزارت بازرگانی) 

24- استانداردسازی مدیریت تعاونی‌ها و حمایت از ارتقای کیفیت مدیریت آنها (وزارت تعاون) 

25- تهیه لایحه تسهیل معاملات تعاونیهای نوپا با بخش دولتی و سایر بخشها (وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

26- تهیه لایحه تجمیع فرآیندهای سازمانی مرتبط با تعاونیها و تمرکز آن در وزارت تعاون و نیز تشکیل شورای عالی تعاون به ریاست رئیس جمهور که دبیرخانه آن وزارت تعاون خواهد بود.(وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) 

27- تهیه لایحه عضویت وزیر تعاون در شورای پول و اعتبار، هیئت واگذاری و شورای عالی رفاه (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی) 

28- کاهش تصدیهای غیرضروری در وزارت تعاون و انتقال به بخش تعاون (وزارت تعاون)

29- اصلاح نظام آمارهای ملی و حسابهای ملی (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی) 

30- تهیه لوایح اصلاح و تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای برنامه (وزارت تعاون) 

31- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام بخش دولتی به عنوان کمک بلاعوض به تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی از جامعه سه دهک اول (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) 

32- جذب نقدینگی 38 درصد از پس‌انداز بخش خصوصی به عنوان سهام آورده تعاونیها برای سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد تعاونیها (وزارت تعاون)

33- اختصاص حداقل 25 درصد از سهام بنگاههای مورد واگذاری برای تعاونی‌های متشکل از کارکنان همان بنگاهها و نیز تعاونی‌های متشکل از گروههای ذینفع و بهره‌بردار (وزارت تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/10/30