مسیر صفحات
اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس
چاپ
کمیته تعاون
 
کمیته امور اداری و استخدامی
 جناب آقای سید محمد علی موسوی مبارکه
 
جناب آقای علی زنجانی حسنلویی
جناب آقای محمد قیوم دهقانی
 
جناب آقای مرادعلی منصوری رضی
جناب آقای رضا رحیمی نسب
 
جناب آقای داریوش قنبری
جناب آقای سید جواد صبور
 
جناب آقای سلیمان جعفرزاده
جناب آقای سیروس برنا بلداجی
 
جناب آقای سید علی میر خلیلی
کمیته اشتغال و روابط کار
 
کمیته رفاه و امور اجتماعی
جناب آقای علیرضا محجوب
 
جناب آقای نصراله ترابی قهفرحی
جناب آقای محمد علی پرتوی
 
جناب آقای سید جواد زمانی
 
 
جناب آقای هادی مقدسی
 
 
جناب آقای سید محمد مهدی پور فاطمی
 
کمیته امنیت اجتماعی و بهداشت روانی
 
کمیته موارد خاص
جناب آقای صمد فدایی
 
جناب آقای محمد رضا محسنی ثانی
جناب آقای مهدی عیسی زاده
 
جناب آقای محمد رضا باهنر