بخش تعاون در قاره آمریکا
چاپ
 
 
 
  تعاونی های آمریکا
 
 
  دفتر منطقه ای آمریکا در سال 1990 در سن خوزه، کاستاریکا تاسیس شد. هدف اصلی آن ایجاد مدل تعاون در نظم نوین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تجاری می باشد که از سازمان های عضو  درجهت ارتقاء کسب و کار و توسعه منابع انسانی حمایت می کند.دفتر منطقه ای پل بین قاره آمریکا و شبکه تعاونی های جهانی است. این به هر تعاونی فرصتی برای شرکت در زمینه های تخصصی می دهد تا با بخش مربوط به منافع خود به فعالیت بپردازند، علاوه بر این، مسئول اجرای تصمیمات گرفته شده توسط ارگان های سیاسی منطقه ی تعاون های آمریکایی و راه اندازی پروژه های توسعه نیز می باشد.

 
ساختار بخشی و موضوعی

ساختار بخشی ICA متشکل از نهادهای تخصصی جهانی و منطقه ای است که به دو دسته تقسیم می شوند: سازمان های بخشی و کمیته های موضوعی.
- سازمان بین المللی همکاری های کشاورزی (ICAO)
- انجمن بین الملل تعاون بانکی (ICBA)
- تعاونی های مصرف کننده در سراسر جهان (CCW)
- سازمان بین المللی شیلات تعاونی (ICFO)
- سازمان همکاری بین المللی بهداشت (IHCO)
- سازمان بین المللی تعاونی مسکن (مسکن ICA)
- فدراسیون بین المللی تعاون (ICMIF)
- سازمان بین المللی سازمان های صنعتی، صنایع دستی وخدمات (CICOPA)

با توجه به اتحادیه تعاون منطقه آمریکا، هیئت مدیره تاسیس و قوانین سازمان های ذیربط زیر را تصویب کرد:
تعاونی های مالی آمریکا (COFIA)
انجمن آمریکایی  تعاونی / بیمه متقابل (AAC / MIS)

کمیته های موضوعی
ICA دارای چهار کمیته موضوعی است که اعضای ICA را قادر می سازد تا بر مسائل زیر تمرکز کنند:
تحقیقات تعاونی، ارتباطات، توسعه منابع انسانی و عدالت جنسیتی که هر کمیته به طور دموکراتیک توسط اعضای آن اداره و توسط ICA پشتیبانی می شود.
-کمیته تحقیقات همکاری
-کمیته ارتباطات
-کمیته توسعه منابع انسانی
-کمیته برابری جنسیتی
شورای تعاونی آمریکا اخیرا تأسیس کمیته های موضوعی زیر را تصویب کرده است:
-کمیته جوانان
-کمیته منطقه ای برابری جنسیتی
-خدمات
-آموزش و پرورش
اتحادیه تعاونی های آمریکایی سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی را در زمینه های زیر فراهم می کند:
- آموزش تعاونی
- دفاع از سیاست های عمومی
- برنامه آموزش آنلاین
- مدیریت، اخلاق و رهبری
- مدیریت مالی
- توصیه نامه ILO 193
- گواهینامه ICA-Americas
- اداره صحیح تعاونی
- حسابرسی اجتماعی تعاونی
- دفتر سبز تعاونی
- ACI دیجیتال