تماس با ما ورود کاربران
چاپ
بخش تعاون در قاره آفریقا
چاپ
تعاون در آفریقا
اتحادیۀ آفریقا یکی از چهار دفتر منطقه ای اتحادیه بین المللی است که سازمان های عضو خود را با ایجاد ظرفیت و همچنین حمایت برای دستیابی به سود اقتصادی نمایندگی می کند.
 
 
 
 تاریخچه اتحادیه آفریقا
دفتر منطقه ای بیش از 50 سال در حال کار است. اتحادیه آفریقا در سال 1968 دارای دو دفتر منطقه ای بود یکی در شرق  (ROECSA) در مشحی تانزانیا و دیگری در غرب آفریقا (ROWA) بود. دفتر ROWA برای اولین بار در ابیدجان (ساحل عاج) قرار داشت ولی بعدا به بورکینافاسو نقل مکان کرد تا در آن به اعضای خود که عمدتا از بخش کشاورزی بودند کمک کند. عضویت در منطقه در درجه اول با کشاورزی بود که یازده عضو، از چهارده عضو آن جزو اتحادیه ها و یا فدراسیون های کشاورزی بودند. بخش های دیگر شامل پس انداز و اعتبار، بهداشت، آموزش و تحصیل بودند. دفتر بعدا در سال 2005 بسته شد. جلسه هیئت مدیره اتحادیه بین المللی در سپتامبر 2004 در ورشو تصمیم گرفت تا دو دفتر پیشین ROWS و ROSACEA را به یک دفتر منطقه ای ICAI برای آفریقا تبدیل کند.

 چشم انداز و ماموریت اتحادیه منطقه آفریقای

چشم انداز
تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار

مأموریت
رهبری آفریقا جهت ارتقاء جنبش تعاون پویا و دموکراتیک و ارائه خدمات موثر و کارآمد از طریق مشارکت و تعاون.
اهداف
• ترویج توسعه جنبش همکاری در آفریقا
• ارتقاء و حمایت از ارزش ها و اصول تعاون
• تسهیل در توسعه روابط اقتصادی سودمند بین دو طرف ازسازمان های عضو
• ترویج توسعه پایدار انسانی و پیشبرد وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم، که نهایتا به ایجاد صلح و امنیت در آفریقا کمک می کند
• ترویج برابری بین مردان و زنان در تمام تصمیم گیری ها و فعالیت های درون جنبش همکاری
• لابیگری برای یک محیط توانمند برای توسعه همکاری در آفریقا