تماس با ما ورود کاربران خانه
PMI
گزارش دوره نوزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اردیبهشت 1400 1400/03/18
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اردیبهشت ماه 1400
گزارش دوره نوزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – فروردین 1400 1400/02/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در فروردین ماه 1400
گزارش دوره هجدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – اسفند 1399 1400/02/01
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در اسفند ماه 1399
گزارش دوره هفدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – بهمن 1399 1399/12/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در بهمن ماه 1399
گزارش دوره شانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – دی 13۹۹ 1399/11/12
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در دی ماه 139۹
گزارش دوره پانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آذر 1399 1399/10/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آذر ماه 1399
گزارش دوره چهاردهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – آبان 1399 1399/09/15
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در آبان ماه 1398
گزارش دوره سیزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – مهر 1399 1399/08/14
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در مهرماه 1399
گزارش 6 ماهه طرح شامخ ساختمان (فروردین تا شهریور 99) 1399/07/21
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در نیمه اول 1399
گزارش دوره دوازدهمین طرح شاخص مدیران خرید (PMI ) ساختمان – شهریور 1399 1399/07/13
تحلیل شامخ بخش ساختمان ایران در شهریورماه 1399
<< صفحه بعد  3 2 1  
صفحه 1 از 3 صفحه
 نمایش در هر صفحه 
[آرشيو]