مقدمه
داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص مدیریت قلمداد می شود. به همین منظور مطابق با ماده 57 قانون بخش تعاون و اساسنامه اتاق تعاون ایران و در جهت ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی در راستای تجمیع و تمرکز داده های آماری و بهره مندی واحدهای تابعه و فعالان بخش تعاون، واحد آمار و برنامه ریزی ایجاد گردید.
انتشارات آماری اتاق تعاون ایران
صفحه 1 از 1

آمارهای کلان اقتصادی

                                                      

آماربخش تعاون

گزارشات پایش محیط کسب و کار
 
(در اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب­ وکار)تعریف محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند.

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران به صورت فصلی و سالانه و انعکاس آن به سیاستگذاران برای اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب برای بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور است. در این آمار گیری فعالان اقتصادی از مجموعه واحد های تحت پوشش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به طور تصادفی انتخاب و سوالات پرسشنامه این آمارگیری پاسخ خواهند داد.