کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
مسیر صفحات
تعاونی های نوع جدید
چاپ
دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی فراگیر ملی (متعارف)
 
الف)کلیات:

ماده1- شرکت تعاونی فراگیرملی: نوعی تعاونی متعارف است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود وعضویت سایرافراد دراین تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل 70% اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.

ماده2-درتابلوها وسربرگهای تعاونیها ذکر عنوان "تعاونی فراگیرملی" ضروری است وباید به طور خوانا قیدشود.

ماده3-حوزه عمل شرکتهای تعاونی فراگیرملی "سراسرکشور" می باشد.

ماده4-70% از اعضاء شرکت تعاونی فراگیرملی از سه دهک پایین درآمدی می باشند و 30% باقیمانده:

1- در تعاونیهای تولیدی معادل فرصتهای پیش بینی شده در طرح پیشنهادی.

2- در تعاونیهای توزیعی براساس آئین نامه 6 و 20 ابلاغ شده از طرف وزارت متبوع به ترتیبی که حداقل اعضاء شرکت تعاونی دربدو تأسیس از 100 نفر کمتر نباشند.
تبصره: سه دهک پایین درآمدی با تأئیدیه سازمانهای حمایتی به عضویت شرکت تعاونی فراگیرملی پذیرفته می‌شوند.

ماده5-حداقل سرمایه برای تشکیل شرکتهای تعاونی فراگیرملی 000/000/100 ریال تعیین می گردد. بدیهی است هرتعاونی وقتی تشکیل وثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه وچنانچه به صورت غیرنقدی باشد باید تقویم وتسلیم شده باشد.

ماده6-حداقل ارزش اسمی هر سهم درتعاونی فراگیرملی ده هزارریال تعیین می گردد واعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهدشده سهم خود را ظرف مدت مقرر دراساسنامه که نباید ازدوسال تجاوزکند, تأدیه نماید.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/07/30
دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام

کلیات:
ماده1- شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت ومحدودیت های مذکور درقانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی» تشکیل می‌گردد.


ماده2- درشرکت تعاونی سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند.

ماده3- درموقع تأسیس ودرطول فعالیت ، سرمایه شرکت نباید از پنج میلیارد ریال کمتر باشد.

ماده4- حداکثر سهم هرشخص حقیقی وحقوقی، مستقیم وغیرمستقیم در زمان تأسیس وطول فعالیت درشرکت تعاونی سهامی عام براساس جدول ذیل می باشد:

الف) شرکت تعاونی سهامی عام با گرایشات مختلف :
 

                                      نوع سهامدار

حداکثر سهم در شرکت تعاونی

شخص حقیقی

5/0 (نیم) درصد سرمایه

شخص حقوقی

5 درصد سرمایه

شخص حقوقی که تعاونی سهامی عام یا فراگیر ملی است

10 درصد سرمایه

شخص حقوقی دولتی و یا مجموع آنها در مناطق کمتر توسعه یافته

49 درصد سرمایه

شخص حقوقی دولتی و یا مجموع آنها در سایر مناطق

20 درصد سرمایه

موسسه عمومی غیر دولتی

20 درصد سرمایه

مجموع موسسات عمومی غیر دولتی

49 درصد سرمایه

مجموع شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی

49 درصد سرمایه

 
 ب) شرکت تعاونی سهامی عام با گرایش بانک:
 

نوع سهامدار

حداکثر سهم در بانک

شخص حقیقی

5 درصد سرمایه

شخص حقوقی

5 درصد سرمایه

شخص حقوقی که شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام است

10 درصد سرمایه

بانک دولتی و غیر دولتی و موسسه مالی و اعتباری

1درصد سرمایه

شخص حقوقی غیر دولتی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی هستند

0 (صفر) درصد سرمایه

 
 ماده 5- کلیه سهام با نام بوده و مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 6- عبارت « تعاونی سهامی عام» باید بعد از نام شرکت، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها، آگهی ها و تابلوی شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/05