کارت هوشمند بازرگانی تماس با ما ورود کاربران صفحه اصلی
ساختار اتحاديه بين المللي تعاون (ICA)
چاپ
ساختار
اتحادیه بین المللی تعاون شامل یک هیئت مدیره، مجمع عمومی، دفاترچهار منطقه ( آفریقا، اروپا، آسیا-اقیانوسیه و آمریکا)، هشت سازمان اساسی و چندین کمیته و شبکه های موضوعی به شکل زیرمی باشد :
- کمیته برابری جنسیتی
- کمیته تحقیقات تعاون
- کمیته حقوقی تعاون
- کمیته ارتباطات
- شبکه جوانان
 
 
 
 
کمیته تحقیقات تعاون
کمیته تحقیقات تعاون (ICACCR) پل بین تحقیقات علمی و جهان تعاون است. کمیته تحقیقات تعاون قصد دارد تا آگاهی تحقیقات تعاون، به ویژه برای مدیران و همکاران خودرا افزایش دهد که آن هم به نوبه خود می تواند به طور موثر در مسائل فعلی تعاون مورد استفاده قرار گیرد.

کمیته حقوقی تعاون
کمیته حقوقی تعاون ، به اتحادیه در رابطه با قانون تعاون که به صورت گسترده تعریف شده است مشاوره مستقل می دهد که شامل تمام قوانینی که یک موسسه تعاونی را تشکیل و راه اندازی می کند می باشد.

کمیته برابری جنسیتی
کمیته برابری جنسیتی (ICA GEC) یک کمیته موضوعی اتحادیه بین المللی تعاون است که برابری زنان و مردان و برابری جنسیتی در جنبش تعان و جامعه را ترویج می دهدکه قبلا نیز به عنوان کمیته جهانی زنان اتحادیه شناخته شده بود.

شبکه جوانان
شبکه جوانان اتحادیه با هدف کمک به تعاونگران جوامع مختلف از کشورهای مختلف برای ارتباط، تبادل تجارب و ایده ها و همچنین ایجاد یک محیطی که تعاونگران جوان می توانند در مورد جنبش گسترده تعاون بیشتر بیاموزند، تشکیل شده است.

کمیته ارتباطات
کمیته ارتباطات اتحادیه (ICACC) تضمین می کند که مدل کسب و کار تعاون به طور موثر و مناسب تا وقتی که در گوشه و کنار دنیا مخاطب دارد در حال گسترش باشد، کمیته برای ایجاد یک سطح درک در میان متخصصان ارتباطات در همکاری های جهانی تلاش می کند تا آنها را تشویق کنند تا مدل کسب و کار را به عنوان بخشی از کار خود ارتقا دهند.